Sign in | New customer? Start here!

Myanmar Silk

Vol 1 No 11
Actor/Acttress: 
နန္းဆုရတီစိုး
Make Up: 
ယ်ာယ်ာ(ခင္စန္း၀င္း)
Designer: 
အဥၹလီေဇာ္ထက္
Dress: 
ယြန္းေရႊျပည္ပိုးထည္
Photo: 
ဘုန္းျမတ္ထူး(စိုင္းဘုန္းထူး)